ทช.ปรับปรุงสาย ชบ.3061 จ.ชลบุรี เพิ่มความสะดวกปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง

0
21

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงถนนสาย ชบ.3061 จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางและการคมนาคมในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 – บ้านห้วยมะระ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  ในช่วง กม.ที่ 0+725 ถึง กม. 3+910 รวมระยะทาง 3.185 กิโลเมตร โดยปรับปรุงด้วยวิธีการนำวัสดุเดิมที่มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Pavement In – Place Recycling) ซึ่งใช้ระยะเวลาการดำเนินงานที่รวดเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้ทันทีหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ และเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โครงการดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมรองรับการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานงานทางในโครงข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน