ฝีมือคนไทย!Panus เผยโฉม“หกล้อขยะอัดท้ายไฟฟ้าดัดแปลง”

0
184

คืบหน้าไปอีกขั้นสำหรับ“พนัส แอสเซมบลีย์”ผู้นำตลาดธุรกิจผลิตยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์เมืองไทยหลังก่อนหน้านี้จัดชุดใหญ่ปล่อยของ“สิบล้อไฟฟ้าดัดแปลง”ภายในงาน Motor Show 2022 ที่ผ่านมา ล่าสุด ผนึกกำลังกับ บพข.,สอวช.,อว.,มหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตร โชว์อีกหนึ่งไฮไลท์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม“รถบรรทุกหกล้อขยะอัดท้ายไฟฟ้าดัดแปลง”ในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 มหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเมืองคาร์บอนต่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง 20-22 พ.ค.65 ที่ผ่านมา พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าขยายผลทางการตลาดเต็มสูบ

เราไปถอดรหัสความสำเร็จจากความคืบหน้านี้ผ่าน 5 คมคิดจาก 5 ผู้บริหาร ดังนี้

ยกระดับคุณภาพ-มาตรฐาน-ความปลอดภัย

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดเผยว่าบพข.ให้การสนับสนุนทุนวิจัยกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต หรือ Future Mobility ในหลายลักษณะ โดยยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนับว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการ ถูกพูดถึง และได้รับความสนใจสูงในหลายเวที เนื่องจากผลกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนระบบ Logistics แรงกดดันทางธุรกิจที่ภาคเอกชนได้รับในรูปแบบของ Non-Tariff Barrier ในด้านการไปสู่ Net Zero GHG และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม PM2.5,Global Warming ทำให้ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนระบบขนส่งไปสู่ระบบที่ปล่อยมลพิษต่ำ หรือแบบไร้มลพิษ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยจากการมีสงคราม และผลกระทบในวงกว้างจาก Covid ทำให้กำลังการจับจ่าย หรือการลงทุนของประชาชนและภาคธุรกิจลดลงไม่สามารถซื้อรถใหม่ได้ในทันที และตลาดก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าใหม่มารองรับในส่วนนี้

“ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเชิงพาณิชย์มีข้อดีคือสามารถออกแบบให้ตรงกับรูปแบบความต้องการการใช้งานเฉพาะด้านได้ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จึงกลายเป็น เทคโนโลยี หรือ Solutions ที่สังคมกำลังมองหา และเป็นสิ่งที่ทาง บพข. ได้ให้ความสำคัญการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่สูงมากขึ้น อีกทั้งบพข. ยังเล็งผลลัพธ์จากการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ อุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ ระบบควบคุม (Controller) และ Software ที่เกี่ยวข้อง แบตเตอรี่แพ็ค และรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำหรับตลาดหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้า (After Market) ได้อีกด้วย บพข.อยากเห็นการเผยแพร่องค์ความรู้และการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการพัฒนา Ecosystem บุคลากร และเกิดการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย และสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อไป”

ผลักดันเอกชนไทยเชี่ยวชาญระดับสูงสู่เวทีโลก

ด้านดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข. สอวช. กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐอยากเห็นภาคเอกชนไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับสูงและก้าวขึ้นสู่เวทีโลก โดยการให้ทุนวิจัยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และการสนับสนุนให้เกิด Ecosystem มาตรฐานและกลไกการขยายผล นอกจากนี้ยังต้องการได้รับการผลักดันและต้องการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมในหลายส่วนโดยในเชิงนโยบายได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะทำงานร่วมจัดทำรายงานการศึกษาร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และระบบกักเก็บพลังงาน ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนี้ขึ้น

“เรามีโอกาสที่จะร่วมกันสนับสนุนและสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียว และต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5-10 ปี นี้เท่านั้น ถ้าผ่านโอกาสนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้เข้ามาได้อีก” อยากสร้างและเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคการศึกษาวิจัยและหน่วยงานภาคเอกชนไทยร่วมมือกัน เข้ามาขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อที่มีความท้าทาย และเมื่อทำเสร็จแล้วอยากให้นำผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์มาจัดแสดงเพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชน และผู้ที่ต้องการ Solutions ได้นำไปต่อยอดทดลองใช้งานจริงได้มากขึ้นในอนาคต”

ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่-โมบิลิติ้แพลตฟอร์ม

ขณะที่คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ระบุว่าบริษัทฯมียุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนในการมุ่งสู่ธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และโมบิลิติ้แพลตฟอร์มผ่านทางการวิจัยพัฒนาและการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในบริษัทฯ และการพัฒนาโซ่คุณค่าผู้ประกอบการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บพข.

“บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในระยะแรกเนื่องจากมีความต้องการจากลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเดิมจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีฝูงรถที่ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าภายในงบประมาณที่เหมาะสม การโชว์รถบรรทุกหกล้อดัดแปลงเชิงพาณิชย์ในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 ครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งบริษัท ฯ ยังเน้นย้ำเรื่องารให้บริการแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของไทย ได้แก่ การให้บริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการบริหารไฟฟ้าจากสายส่ง การให้คำปรึกษาด้านการบริหารเส้นทางและขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม การให้บริการหลังการขาย การให้บริการด้านการจดแจ้งเปลี่ยนทะเบียน รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ ได้แก่ การขายชุด Conversion Kit และการเปิดสาขาแบบ Franchise พร้อมการฝึกอบรมวิศวกรและช่างชำนาญการด้าน EV Conversion”

นอกจากนี้ คุณพนัส ยังย้ำด้วยว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ดังนั้น บริษัท พนัส ฯ ได้มีการร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้าน Engineering, Development, and Test ของโมดูลแบตเตอรี่ กับบริษัทแบตเตอรี่ระดับโลก Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ภายใต้ MOU ความร่วมพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ในไทยและอาเซียน ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และจะได้รับโมดูลแบตเตอรี่ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อนำมาใช้กับรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ”

เข้มทุกขั้นตอนการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนคุณนที สุดอ่อน หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้นำเสนอกระบวนการคิดด้านการพัฒนาว่าผลิตภัณฑ์รถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าดัดแปลง ได้เริ่มต้นออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน  มุ่งเน้นการประเมินต้นทุนเป็นอันดับแรก และการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีการคำนวณและการจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนนวัตกรรมพิเศษที่ออกแบบเฉพาะบริษัท พนัส ฯ คือ ระบบ Active Cooling System สำหรับควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แบตเตอรี่ทำงานในสภาวะที่ร้อนเกินไปและช่วยให้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น เหมาะกับการใช้งานในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทย มีการใช้ระบบทำความเย็นในห้องโดยสารและระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่แบบ Common AC Compressor เพื่อลดต้นทุนการใช้อุปกรณที่ซ้ำซ้อนในระบบ รวมถึงการพัฒนา In-House Software Development สามารถปรัปแต่งสมรรถนะได้อย่าง Real-Time และรองรับการพัฒนาต่อยอดสู่ยานยนต์อัตโนมัติ

คุณนที ยังเน้นย้ำ Specifications และผลลัพธ์ของสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาว่าผลิตภัณฑ์รถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าดัดแปลง ใช้ระบบส่งกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ PMSW ขนาด 250 kW เชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีดรองรับการขึ้นเขาและสภาพถูมิประเทศ และมีระบบชาร์จพลังงานไฟฟ้าป้อนกลับ (Regenerative System) สูงสุด 150 kW ส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไออน มีให้เลือก 3 ขนาดตามระยะทางการใช้ ได้แก่ 90kWh (ระยะทางสูงสุด 180 km.) 140kWh (ระยะทางสูงสุด 290 km.) และ 280 kWh (ระยะทางสูงสุด 580 km.) โดยสามารถเลือกประเภทการชาร์จได้ทั้งแบบธรรมดา (AC Charge) ขนาด 22kW พร้อมอุปกรณ์ On-Board Charger และแบบเร็ว (Fast Charge) ขนาด 150 kW ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มได้ในเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

คุ้มค่าระยะยาว-คืนทุนภายใน 3 ปี

ด้านคุณกมลทิพย์ อินทรคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม ได้สะท้อนมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ว่าหากเปรียบเทียบรถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมัน พบว่าต้นทุนรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงในปีที่ 7-12 หลังจากการใช้งานมาจนคุ้มทุนแล้วจะมีค่าใช้จ่ายส่วนแรกคิดเป็นสัดส่วน 50%-70% ของรถบรรทุกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเชิงความคุ้มค่าระยะยาวจะพบว่าอัตราค่าใช้จ่ายต่อปีรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงจะถูกกว่ารถน้ำมันถึง 1 ใน 3 ซึ่งปัจจัยโดยตรงที่สำคัญ ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และค่าซ่อมบำรุงรักษารายปีเป็นหลัก ซึ่งรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงที่นำไปจัดแสดงนั้น ได้ทดสอบในพื้นที่ EEC พบว่ามีประสิทธิภาพการสิ้นเปลืองพลังงานที่ 0.65 kWh/kW และค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 2.67 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่น่าพอใจกับผู้ประกอบการหลายรายที่ได้มาทดสอบขับเอง รวมถึงความพึงพอใจของความราบรื่นในการขับขี่

“จากการคำนวณ Operation Cost ของผู้ประกอบการบางรายพบว่าการใช้รถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าดัดแปลง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 175,000 บาทต่อปี และคืนทุนภายในเวลา 3 ปี นอกจากความคุ้มค่าด้านต้นทุนแล้ว ยังอุ่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายและการประกันด้วย Panus Care ที่บริษัท ฯ พร้อมดูแลทุกเส้นทางการขับขี่อีกด้วย”

นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม แสดงผลงานวิจัยและพัฒนาระดับความพร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 ณ จังหวัดนครราชสีมา ตอกย้ำยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนกรุยทางสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และโมบิลิติ้แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงโลกยานยนต์ยุคใหม่อย่างแท้จริง

สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ได้ทาง Line OA: panusdrive หรือโทร 08 0073 9483