ทช.ขยายสาย ชร.4016 จ.เชียงราย 2.4 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

0
24

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ขยายถนนสาย ชร.4016 จ.เชียงราย 2.4 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.4016 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 – บ้านปงหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการขยายความกว้างผิวจราจรเป็นถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง 1.5 เมตร ช่วง กม.ที่ 6+620 – 9+020 รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวเหล็กกันรถ ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรจากตำบลหนองหลวงไปยังตำบลห้วยสักได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม