ทช.ก่อสร้างถนนสาย อบ.4072 แยก ทล.2172-บ.โนนกลอย อ.เดชอุดม อุบลฯแล้วเสร็จ

0
16

ทช.ยกระดับถนนสาย อบ.4072 แยก ทล.2172  – บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4072 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172  – บ้านโนนกลอย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 – 1.50 เมตร รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึง ช่วยสนับสนุนการขนส่งด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ และสามารถเชื่อมไปยังด่านศุลกากรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้อีกทางหนึ่งด้วย