สำรวจออกแบบแล้วถนนเลียบโขง“นาคาวิถี”มุกดาหาร,นครพนม เชื่อมไทย-ลาว

0
17

ทช.ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่งในอนาคตสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สำรวจออกแบบถนนเลียบโขง“นาคาวิถี” จ.มุกดาหาร,นครพนม เชื่อมไทย-ลาวกว่า 43 กม.แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งที่ 2) – พระธาตุพนม อำเภอเมือง, ธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม แล้วเสร็จจากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการเพิ่มศักยภาพต่อเติมโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พัฒนาถนนให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมทั้งยกระดับถนนให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่ง การลงทุนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ทช.จึงมีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยร่วมมือกันระหว่าง ทช. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะพัฒนาเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งที่ 2) – พระธาตุพนม อำเภอเมือง, ธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม พร้อมปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ และจะเตรียมของบประมาณในปี 2567 ต่อไป โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเข้าพระธาตุพนม บนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบททสาย มห.3003 และ นพ.3015 รวมระยะทาง 43.485 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสายทางผู้ใช้เส้นทางจะได้พบกับความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่าง ๆ รวมไปถึงความงดงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธ/ศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา บนพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ำและพระพุทธศาสนา ตามแนวคิดสายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธา “นาคาวิถี”

นอกจากนี้ ทช.ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง โดยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ จากนั้น ทาง ทช.จะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป