วิ่งฉิว!ทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาผลงานทช.

0
52

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดี, เมือง จังหวัดปราจีนบุรี, สระแก้ว เสร็จสมบูรณ์

จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพิ่มศักยภาพการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนสายหลัก (ทล.304) และเป็นการพัฒนาชุมชนโดยรอบให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดี, เมือง จังหวัดปราจีนบุรี, สระแก้ว

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 145.400 ล้านบาท โดยการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 (บ้านทุ่งโพธิ์) และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 16+000 (บ้านอ่างทอง) รวมระยะทางดำเนินการ 16 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเดิมกว้าง 6 เมตร มีไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง ตลอดจนการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในสายทาง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย