กรมป่าไม้ร่วมกับซีพีเอฟและชุมชนเติมพื้นที่สีเขียวให้ป่าเขาพระยาเดินธงรับฤดูฝน

0
128

กรมป่าไม้ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำจิตอาสาซีพีเอฟและชุมชนใกล้เคียง 350 คน ร่วมปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เชิงนิเวศรับฤดูฝน ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

นายนพดล ศิริจงดี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จิตอาสาซีพีเอฟและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่เขาพระยาเดินธง ได้ร่วมกันปลูกกล้า 3,000  กล้า ในพื้นที่แปลงปลูกเชิงนิเวศ โครงการ“ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”  นอกจากนี้  ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ปลูกต้นไม้พร้อมปักหลัก คลุมฟาง และใส่ปุ๋ยน้ำ EM

“ซีพีเอฟกำหนดยุทธศาสตร์ปลูกป่าที่เขาพระยาเดินธง 5,971 ไร่ ภายในปี 2563  โดยในปี 2559-2560 ดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว 3,171ไร่   นอกจากนี้ บริษัทฯและกรมป่าไม้ ยังได้ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ต้นไม้ในพื้นที่มีอัตราการรอดมากกว่า 90% “ นายนพดล กล่าว

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาพป่าในพื้นที่ “โครงการซีพีเอฟ  รักษ์นิเวศ  ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” มีสภาพแตกต่างกัน  คือ 1. เป็นป่าเสื่อมโทรม มีลูกไม้เหลือน้อย จึงต้องฟื้นฟูสภาพป่าแบบพิถีพิถัน เพื่อให้ฟื้นคืนสภาพโดยเร็ว ซึ่งปี 2559-2560 ดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว 1,000 ไร่  2. พื้นที่ที่มีลูกไม้ขึ้นบางส่วน  ทำการฟื้นฟูแบบปลูกเสริมป่าในพื้นที่ว่างและมีลูกไม้ขึ้นน้อย ดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว 1,200 ไร่   และ3. พื้นที่ที่มีลูกไม้ขึ้นหนาแน่น แต่มีไม้วัชพืช เช่น หนามมณฑา เถาวัลย์ ยึดอยู่ จึงต้องทำการฟื้นฟูป่าแบบส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยการกำจัดวัชพืชออก เพื่อเปิดช่องแสงให้ลูกไม้ได้เจริญเติบโตได้ ซึ่งดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว 800 ไร่   และส่วนที่ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติอีก 721 ไร่

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าเขาพระยาเดินธง กล่าวว่า การปลูกป่าบริเวณแปลงปลูกเชิงนิเวศที่มีการทำกิจกรรมในวันนี้แตกต่างจากการปลูกป่าแบบทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ปลูกเชิงนิเวศไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนว แต่เป็นการปลูกแบบเลียนแบบธรรมชาติ ใช้พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเกิดตามธรรมชาติในบริเวณที่จะปลูก และเป็นพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพิ่มคุณค่าทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ใช้ความถี่มากกว่าการปลูกแบบทั่วไป คือประมาณ 1 ต้นต่อ 1 ตารางเมตร ใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและเพิ่มอินทรียวัตถุ

ซีพีเอฟ ร่วมกับ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เดือนมิถุนายน 2560 กำหนดยุทธศาสตร์ปลูกป่า 5,971 ไร่ ที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาโครงการฯ 5 ปี (ปี 2559-2563) ซึ่งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวมีแผนที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเมืองไทยต่อไป