เปิดลองวิ่งรถเมลฺ์ไฟฟ้า 100 % นำรองใน 6 เส้นทางเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

0
131

คมนาคม เปิดลองวิ่งรถเมลฺ์ไฟฟ้า 100 % นำรองใน 6 เส้นทางเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อนประเมินผลประกอบการพิจารณาจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าขสมก. ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 – 2564 ที่กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” และยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ” โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการขนส่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ด้านที่ 5 “การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มุ่งเน้นการพัฒนา และการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และภาคการคมนาคมขนส่ง

ขสมก. จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ มจธ. กฟผ. และ สกว. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นำรถโดยสารไฟฟ้า ของบริษัท Edison Motors จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 คัน ทดลองวิ่งให้บริการประชาชนระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ในเส้นทางเดินรถ 6 เส้นทาง ดังนี้ สาย 137 (วงกลมรามคำแหง – ถนนรัชดาภิเษก) สาย 36 (ห้วยขวาง – ท่าน้ำสี่พระยา) สาย 73 (ห้วยขวาง – สะพานพุทธ) สาย 204 (กทม.2 – ท่าน้ำราชวงศ์) สาย 138 (พระประแดง – หมอชิต2) และสาย 50 (พระราม 7 – สวนลุมพินี) เพื่อศึกษาข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และสมรรถนะของรถโดยสาร รถโดยสารไฟฟ้าที่นำมาทดลองวิ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100 % ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ปราศจากการปล่อยมลพิษในอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวรถมีความยาว 11 เมตร จำนวน 23 ที่นั่ง การออกแบบ Universal Design รองรับการใช้บริการของคนพิการและผู้สูงอายุ มีทางลาดแบบอัตโนมัติ พร้อมที่จอดรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้น – ลงรถได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั้งนี้ ขสมก. จะประเมินผลจากการศึกษานำมาใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต