ซีพีเอฟ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประมงต่างชาติ ผ่านศูนย์ FLEC สงขลา

0
189

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงจังหวัดสงขลา หรือ The Fishermen Life Enhancement Center หรือ FLEC จัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง พร้อมแจกชุดกล่องยาแก่ลูกเรือไว้ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นบนเรือประมง เพื่อคุ้มครองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างชาติบนเรือประมงตามมาตรฐานแรงงานสากล

นางสาวนาตยา เพชรัตน์ กรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า ศูนย์ FLEC ที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้จัดกิจกรรมต่อยอดเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง พบปะลูกเรือต่างชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมกับแจกชุดกล่องยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ลูกเรือประมงไว้ประจำเรือไว้ใช้ระหว่างปฏิบัติงานกลางทะเล และแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง

ตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้และแจกชุดกล่องยาให้แก่แรงงานที่ทำงานบนเรือประมงรวมแล้ว 61 ลำ ครอบคลุมแรงงานประมงต่างชาติประมาณ 1,200 คนที่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถเข้าถึงยารักษาโรคเบื้องต้นอย่างเพียงพอ

การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลแรงงานบนเรือประมง มีความรู้ใช้เครื่องมือประมงถูกต้อง ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการได้รับอันตรายจากการทำงานกลางทะเล และการเจ็บป่วยจากการเผชิญกับสภาวะอากาศกลางทะเลที่ไม่แน่นอน เป็นการสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานต่างชาติบนเรือประมงเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน