กทท. ขับเคลื่อน Smart Community มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

0
178

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยให้เป็น Smart Community รองรับชาวชุมชนในอาณาบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยรวม 26 ชุมชน และชุมชนใต้ทางด่วน เพื่อจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยภายในชุมชน ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของ กทท. โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ประมาณเดือนธันวาคม 2561 นี้

โครงการ Smart community เป็นนโยบายของ กทท. ที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรอบเขตรั้วศุลกากร กทท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโครงการต่างๆ ของ กทท. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรในภาพรวม ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง จำนวน 58 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารทรงสูงสำหรับรองรับชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 12,545 ครัวเรือน ชุมชนบริเวณใต้ทางด่วน จำนวน 455 ครัวเรือน รวมทั้ง พื้นที่สำนักงานรองรับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อม

สำหรับปีงบประมาณ 2562 นี้ กทท. กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในชุมชนคลองเตย 26 ชุมชน สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัย กำหนดแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง ฯลฯ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญประการหนึ่ง