EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

0
214

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานด้านการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวนันทนา จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินทรัพย์จากบริษัท เอเชีย เครดิต จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้และผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และล่าสุดเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส ด้านบริหารความมั่งคั่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เอกการลงทุน จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK