ขนส่งฯรุกพัฒนาระบบขนส่งมาตรฐาน”Q cold chain” ต่อยอด Q Mark

0
921

กรมขนส่งฯเสริมศักยภาพขนส่งไทย รุกพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q cold chain)ชี้ต่อยอดเพิ่มเติมจากมาตรฐาน Q Mark ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ประกาศชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องฯติดต่อประเมินได้ 14 – 31 ม.ค.62

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ในระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของประเทศ และมีนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก”และ“มหานครผลไม้โลก” โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของประเทศ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งการจัดสัมมนา“สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการตรวจประเมิน และกระบวนการให้การรับรอง ตามมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q cold chain) โดยมีแนวทางการตรวจประเมินรายข้อกำหนด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติการขนส่ง, ด้านความสะอาด, ด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบำรุงรักษาและด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางแข่งขัน พร้อมทั้งเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งฯ ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกนี้ เป็นมาตรฐานที่ต่อยอดเพิ่มเติมจากมาตรฐาน Q Mark ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดจากเดิมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเข้าร่วมโครงการนำร่องการตรวจประเมินด้วย(ร่าง)มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ให้ระบบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องการตรวจประเมินด้วย(ร่าง)มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก สามารถติดต่อขอเข้ารับการตรวจประเมินได้ภายในวันที่ 14 – 31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8490