สค.เสริมเขี้ยวเล็บโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศ หนุนร่วมประกวด ELMA 2019 ติดปีกสู่เวทีโลก

0
170

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง บวกด้วยแรงโน้มถ่วงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรตื่นตัวและเร่งพัฒนาศักยภาพ สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”เพื่อแนะแนวทางในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019

ในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA)ในปีก่อนๆมาร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก

ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUPและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล ติดปีกสู่เวทีโลก”โดยมีแนวคิดที่น่าสนใจว่า “ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จำเป็นต้องตามให้ทัน และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เหนือกว่าคู่แข่ง”

นอกจากนี้ ดร.ธนิต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “การบริหารจัดการในองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความผิดพลาดเป็นศูนย์หากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร สิ่งที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น คือการถ่ายทอดงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดและควรจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ”

การสัมมนาในหัวข้อแรก มีวิทยากรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ได้แก่ นายสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ผู้ได้รับรางวัลELMAประจำปี 2561 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัลELMA ประจำปี 2559และ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMAโดยหัวข้อที่สัมมนา คือ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า”มีใจความสำคัญว่า“สิ่งที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการควรนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความเหมาะสมซึ่งบางครั้งต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม เพื่อให้ได้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเป็นการสร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่งขัน นำมาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ”

เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของการสัมมนา ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน”โดยมีนายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับรางวัลELMAประจำปี 2561 นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด ผู้ได้รับรางวัล ELMA ประจำปี 2560และ ดร.ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยและยังเป็นตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMAให้ข้อคิดเห็นว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องเตรียมพร้อมรับมือปรับกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจอยู่เสมอ”

สำหรับช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัดผู้ได้รับรางวัล ELMAประจำปี 2551, 2552, 2554 นายชัยยงค์เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMAและนายจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA ให้มุมมองในหัวข้อ“พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศ”ว่า “บุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรดังนั้นการพัฒนาคนและการพัฒนาองค์กรควรทำให้ตรงจุดปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม โดยอาจมีKPI(Key Performance Indicators) เป็นตัวชี้วัด และมีรางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้การดำเนินงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้แล้ว การสมัครประกวดรางวัล ELMA เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยโดยผู้เข้าประกวดทุกรายจะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เพื่อทราบถึงจุดเด่นของตน และสิ่งที่ควรปรับปรุง นับเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกิดการตื่นตัวที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อพาธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน