“ศักดิ์สยาม”เคาะต่อใบอนุญาตท่าเรือเดินทะเล-เรือ ย้ำ คกก.ดำเนินงานรอบคอบโปร่งใส

0
60

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯของกรมเจ้าท่า ว่า ที่ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจำนวน 4 แห่ง และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทย จำนวน 5 ลำ และยังได้อนุญาตเช่าหรือใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล จำนวน 1 ลำ รวมถึงพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจำนวน 20 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นการขนส่งสินค้าทั่วไป 12 แห่ง และขนส่งสินค้าอันตราย 8 แห่ง

นอกจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จำนวน 1 แห่ง (ขนส่งสินค้าอันตราย) และพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าจำนวน 2 ลำใช้เรือต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การต่ออนุญาตต่างๆนั้นเพื่อส่งเสริมการเปิดประเทศและการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่ผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความ รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด