ทช.ลุยติดตั้งเสายางพาราบนถนนสายในเมืองเกินร้อย เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย

0
51

ทช.ลุยติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติบนสายทางใน จ.ร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง ลดความสูญเสียและความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ ดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนสายทางในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 759 หลัก จำนวน 4 สายทาง ได้แก่

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 – บ้านอาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ, อาจสามารถ จำนวน 184 หลัก

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3014 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 – บ้านสงแคน อำเภอสุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย จำนวน 182 หลัก

3. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.6038 บ้านสุวรรณภูมิ – บ้านตาหยวก อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 265 หลัก

4. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3048 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 – บ้านตาเณร อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 128 หลัก

เนื่องจาก RGP เป็นเสาหลักนำทางที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบจึงมีความยืดหยุ่นสูง การติดตั้ง RGP บนสายทางจะช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในสายทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศโดยการนำมาเป็นวัสดุในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ช่วยสร้างเสถียรภาพทางราคาของยางพาราและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น