ทช.เปิดใช้“สะพานรัตนมรรคา”เข้าศูนย์ราชการฯสระบุรี

0
56

ทช.เปิดใช้ “สะพานรัตนมรรคา” เข้าศูนย์ราชการฯสระบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี อำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน รองรับการขยายตัวเมืองในอนาคต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าไปยังศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ประกอบกับ หากประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังศูนย์ราชการจะมีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ บริเวณซอยแยกจากถนนสายตะกุด – ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานรัตนมรรคา (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมถนนมิตรภาพและเป็นเส้นทางที่สามารถต่อเชื่อมไปยังจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง โดยสะพานรัตนมรรคา มีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 274 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2562 – 2565 ซึ่งปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว