ทช.เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชน รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 65

0
44

ทช.ตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” บูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมสายทางบนโครงข่ายคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มักจะมีปริมาณการจราจรบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้คำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565) ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนดำเนินการเตรียมความพร้อมของสายทางบนโครงข่ายคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีแผนในการดำเนินการ ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2565)

– ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน

– ตรวจสอบปรับปรุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงไฟสัญญาณจราจรในเส้นทางลัดทางเลี่ยงและเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– วางแผนการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพานให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

– ตรวจสอบเตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference

– ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ ทช.ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565)

– คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน พร้อมติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน

– จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1164, CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference

– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

– จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เฝ้าระวังเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือน บริเวณจุดเสี่ยง ทางลาดชัน และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเข้าเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565)

– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกัน

– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและแก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น

– เร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทช.ขอร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือ เว็บไซต์ www.drr.go.th