ขนส่งฯอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับประชาชนกลับต่างจังหวัด

0
27

ขนส่งฯอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับประชาชนเดินทางช่วงหยุดยาว 13-16ต.ค.65 จัดหารถโดยสารเพิ่มเติมรองรับประชาชนกลับต่างจังหวัด กำชับผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ เตรียมความพร้อมในการให้บริการ เตือนหากทำผิดกฎหมายมีโทษหนัก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามรัฐบาลกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้ช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร มีวันหยุดต่อเนื่อง จำนวน 4 วัน คือระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้รับนโนบายและกำชับไปยังสำนักงานขนส่งทั่วประเทศให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจะจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและจะมีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งกำกับ ดูแล ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งด้านการรักษาความสะอาดภายในสถานี และจัดระเบียบการเดินรถบริเวณสถานี การจราจรเข้า – ออก ภายในสถานี พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการก่อนวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว เพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถในด้านต่างๆ เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจสมุดประจำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยตัวรถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตาม กฎหมายจราจร และ พรบ.การขนส่งทางบก อย่างเคร่งครัด โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดของรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24  ชม. โดยตรวจสอบจากระบบ GPS ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดผู้ตรวจการไปออกหน่วยยิงความเร็ว เตือนหากพบพนักงานขับรถทำผิดหากความผิดนั้นอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายขณะขับรถ จะมีการดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แต่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือพนักงานขับรถ พนักงานบริการรถโดยสารสาธารณะ และผู้โดยสาร ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ผู้ประกอบการต้องคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ งดให้บริการอาหารบนรถ ระบายอากาศภายในรถระหว่างการเดินทาง และทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย