เสร็จสมบูรณ์!ทช.เสริมผิวลาดยางสายปน.2067 แยก ทล.42-บ้านตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

0
72

กรมทางหลวงชนบทดำเนินการเสริมผิวลาดยางถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2067 แยก ทล.42 – บ้านตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กว่า 2.7 กิโลเมตร เพื่อยกระดับการเดินทางให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม     

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ขนาด 2 ช่องจราจร บนถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2067 แยก ทล.42 – บ้านตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.725 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และทำให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เกิดความล่าช้าสินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงได้ดำเนินการเสริมผิวลาดยางบนถนนสายดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสองข้างทางใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทและพัฒนาต่อเติมโครงข่ายให้สมบูรณ์