เจ้าท่าประชุมร่วม สรท.“แก้ปมเรื้อรัง”ท่าเรือแหลมฉบังแออัด

0
64

กรมเจ้าท่านั่งหัวโต๊ะ ประชุมร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)หารือปัญหาถ่ายลำ ค่าระวางเรือ ท่าเรือแหลมฉบังแออัด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตการค้าระหว่างประเทศ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานประชุมหารือระหว่าง จท. กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (Thai Nation Shippers’ Council : TNSC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย เพื่อรองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ผู้แทนจากกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี สำนักกฎหมาย สำนักแผนงาน และสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จท. ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี จท.

ขอบคุณภาพ กรมเจ้าท่า

ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ส่งสินค้า (Shippers) เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาการถ่ายลำ (Transshipment) การเก็บข้อมูลสถิติค่าระวาง ปริมาณสินค้า ตู้สินค้า ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ การเร่งรัดการพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ทั้งสายเรือและผู้ส่งสินค้า การขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย จนท. ยินดีดำเนินการในส่วนที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ และจะเร่งผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง จท. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของไทยต่อไป