ทช.ซ่อมสาย นม.3012 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์

0
62

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.3012 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3012 แยก ทล.205 – บ้านดอน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขุดกัดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิม โดยวิธี pavement in-place recycling ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.5 – 1.5 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 4.975 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 5+500 – 6+800 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 20+700 – 22+800 ช่วงที่ 3 กม.ที่ 24+800 – 26+375 รวมระยะทางดำเนินงาน 4.975 กิโลเมตร ทั้งนี้ การซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรเชื่อมผ่านระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม