ม.44 เด้งผู้ว่าการรถไฟฯ เข้ากรุสำนักนายกฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ให้คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ ชุดเดิมพ้นจากตําแหน่ง

0
268

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ให้คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ ชุดเดิมพ้นจากตําแหน่ง

ทั้งนี้ ให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และให้บอร์ดการรถไฟฯ ชุดใหม่ดำรงตำแหน่งแทน ประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ 2.นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ 3.นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ 4.นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ 5.พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ 6.นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ 7.นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ 8.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ และ 9.นายอํานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

ในส่วนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร) พ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ อีกตําแหน่งหนึ่งจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งนี้ได้

ทั้งนี้ จากคำสั่งเด้งสายฟ้าแลบครั้งนี้ได้การตั้งสังเกตว่านายวุฒิชาติ ไม่สามารถเร่งผลักดันแผนงานการก่อสร้างเมกะโปรเจ็คต์ต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ ทั้งรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่ยังล้าช้ากว่าแผน รวมถึงปมการประมูล-ล็อคสเปครถไฟทางคู่ที่ส่งกลิ่นโชย นำไปสู่การร้องเรียนให้แก้ไขสุดท้ายก็ยืนตามเดิม จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม บางกระแสจากผู้ใกล้ชิดได้แจ้งว่า นายวุฒิชาติ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจพบก้อนเนื้อในช่องท้อง คาดว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็ง และนายวุฒิชาติ จะแจ้งในที่ประชุมตลอดว่า มีอาการป่วย อาจจะต้องพักรักษาตัวเองให้หายก่อน