ทช.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย สข.4013 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสร็จสมบูรณ์

0
48

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย สข.4013 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4013 แยก ทล.4135 – ทล.4287 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง โดยงานปรับปรุงผิวทาง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ วิธี Asphalt Hot Mix In Place Recycling และ วิธี Pavement In-Place Recycling ช่วง กม.ที่ 3+250 – กม.ที่ 5+725 รวมระยะทางดำเนินการ 2.475 กิโลเมตร  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยถนนสายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย