ทช. บำรุงถนนสาย ชร.1023 (ถนนเวียงบูรพา) จ.เชียงราย เสร็จสมบูรณ์แล้ว

0
128

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย (ถนนเวียงบูรพา) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 1.105 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ โดยซ่อมสร้างผิวทางลาดยางโดยการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In – Place Recycling) ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+450 และปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต 2 ทางแยก คือ ช่วง กม. ที่ 0+450 – 0+770 และ 2+640 – 2+975 พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 9.50 – 13.00 เมตร ใช้งบประมาณ 35.980 ล้านบาท

ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเลี่ยงเมือง (Bypass) ฝั่งตะวันออกของจังหวัดเชียงราย สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปอำเภอเชียงแสนและเชียงของ ช่วยเสริมศักยภาพการคมนาคมในพื้นที่ตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รองรับปริมาณการเดินทาง/ขนส่งสินค้าระหว่างอำเภอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างเป็นระบบทั้งทางบก น้ำ อากาศ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น