เปิดใช้แล้ว!ถนนตักสิลาวิถี-จำปาบุรี ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคามเชื่อมโครงข่ายคมนาคมสมบูรณ์

0
99

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี (ถนนสาย จ4) และ ถนนจำปาบุรี (ถนนสาย จ5) ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เชื่อมโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ รองรับการเจริญเติบโตเมืองในอนาคต แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเขตชุมชนเมือง พร้อมแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามนโยบายขนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 163.191 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตกว้างข้างละ 2.50 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.222 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

– ถนนสาย จ4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ซอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กิโลเมตร

– ถนนสาย จ5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคาม – อำเภอวาปีปทุม (หน้าหมู่บ้านศุภารมณ์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) ระยะทาง 1.807 กิโลเมตร

โดยถนนสาย จ4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย จ5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 ซึ่งนอกจากถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ ช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจร ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย