EXIM BANK จับมือพันธมิตร ร่วมสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ EEC

0
20

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย และ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและรถรับ-ส่งพนักงานในพื้นที่ EEC ณ สำนักงาน EEC เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

EXIM BANK ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ระบบขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ นำไปสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero​​ Emissions) ภายในปี 2608