SACICT เชื่อมโยงสายสัมพันธ์งานศิลปะ – หัตถกรรม กับโลกมุสลิม

0
335

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือความเชื่อของท้องถิ่นของไทย ผ่านการเสวนา “หัตถกรรมในวัฒนธรรมมุสลิม วิถีมุสลิมไทย มุสลิมโลก” ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ที่มีการธำรงรักษาเอกลักษณ์ได้อย่างเข้มแข็ง และมีวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาที่เป็นวัฒนธรรม ประเพณี ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือที่ต่างๆ ของโลก ที่ยึดแนวปฏิบัติตามหลักศาสนาในหลักการเดียวกัน และภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมนั้น ก็ย่อมมีสิ่งที่สะท้อนถึงงานศิลปหัตถกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักของศาสนา และประเพณีนิยมเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน

SACICT ในฐานะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของแต่ละชุมชน ซึ่ง SACICT ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษา เรียนรู้ และ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวมุสลิม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงงานศิปหัตถกรรมที่มีการผสมผสานและประยุกต์รูปแบบงานหัตถกรรมร่วมกับวัฒนธรรมอื่นๆกับชุมชนภายนอก งานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาวมุสลิม เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่มีอัตลักษณ์และมีคุณค่ายิ่ง สมควรที่จะสืบทอดและเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ เข้าใจและร่วมอนุรักษ์สืบสานต่อไป

ด้วยเหตุนี้ SACICT จึงได้จัดงานเสวนาหัตถกรรมในวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ  “มุสลิม” วิถีมุสลิมไทย – มุสลิมโลก ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเชิญ ดร.อนัส  อมาตยกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์สุกรี สาเหร็ม นักวิชาการอิสระ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลากหลายของวิถี และอัตลักษณ์ที่สะท้อนตัวตน “มุสลิม” ในประเทศต่างๆ พร้อมสาธิตอัตลักษณ์ ของความเป็น “มุสลิม” อาทิ หมวก การโพกผ้าสะระบั่นรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามฐานะของผู้โพกและวัฒนธรรม และอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญ คือ หัตถกรรมในวิถีและวัฒนธรรม “มุสลิม” โดยนำเสนอถึงพื้นฐานแห่งต้นกำเนิด หรือวิถีดั้งเดิมมาจากมุสลิมที่อาจยังไม่มีใครรู้ อาทิ หัตถกรรมจักสานปลาตะเพียน หมวกใบจากเตียงเชือกถักและรูปแบบอักษร และศิลปะประดิษฐ์

นอกจากนี้ SACICT ยังมีการจัดนิทรรศการหัตถกรรมในวัฒนธรรม “มุสลิม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานหัตถกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม อาทิ เครื่องจักสาน งานผ้า งานไม้ ฯลฯ นิทรรศการฯ จะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.อยุธยาฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1289 , facebook.com/sacict , www.sacict.or.th