ทช.ตั้งศูนย์ ITS ด้วยอุปกรณ์ขนส่ง/จราจรอัจฉริยะช่วยปชช.เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

0
48

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (ITS) เพื่อสังเกต วิเคราะห์ ควบคุม และสั่งการสภาพการจราจร ด้วยอุปกรณ์ด้านขนส่ง/จราจรอัจฉริยะให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการระบบคมนาคมขนส่ง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ โดยนำระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) มาใช้ในการปฏิบัติงานดพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและลดการเกิดอุบัติเหตุ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ภาครับข้อมูล เพื่อส่งต่อให้หน่วยประมวลผล วิเคราะห์การจราจรบนโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยใช้กล้อง CCTV อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว อุปกรณ์วัดปริมาณจราจร อุปรกรณ์วัดระดับน้ำในอุโมงค์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณทางม้าลาย

2. ภาคสื่อสารข้อมูล เพื่อแสดงข่าวสารให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนโครงข่ายทางหลวงชนบทรับทราบถึงสภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยใช้ป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Signs: VMS) ระบบไฟต่าง ๆ ประกอบด้วย ป้ายแสดงควบคุมการใช้ความเร็วจำกัดในแต่ละช่องจราจร ป้ายแนะนำการใช้ความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ โดยจะแสดงข้อมูลตามสภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ความหนาแน่นของจราจร และข้อความประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ มีส่วนงานอื่น ๆ อาทิ ติดต่อสอบถาม สำนักงาน ห้องควบคุมจอภาพ เพื่อใช้เก็บข้อมูล สังเกตภาพจราจร และควบคุมกล้อง/ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงการสั่งการแนวทางการควบคุมการจราจรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน เพื่อลดปริมาณการจราจรหนาแน่นและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทช. ได้นำระบบ ITS ติดตั้งบนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับการคัดเลือกใน 32 จังหวัด และมีแผนนำระบบ ITS ไปใช้ในอนาคต ให้ครอบคลุมไปในทุกภูมิภาคตามความเหมาะสม พร้อมจัดตั้งศูนย์ย่อย (HUB) เพื่อช่วยแบ่งเบา และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด