บวท.เตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบินหลังไทยเข้าสู่ฤดูฝน

0
25

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบินหลังไทยเข้าสู่ฤดูฝน พร้อมมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบิน และรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบิน

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายเรื่องการอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ โดยได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบินและเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน โดย บวท.ได้ประสานและติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าและการรายงานข้อมูลสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อนำมาวางแผนการจัดการจราจรทางอากาศรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมได้กำหนดวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) กรณีอากาศยานในการควบคุมขอบินหลบสภาพอากาศ (Weather Deviation) การบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้น หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรอง โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทุกคนให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) ตลอดเวลา พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อากาศยานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางการบินสูงสุด  รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และส่งผลกระทบต่อการล่าช้า และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเที่ยวบินในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นและเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน ในขณะที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย โดยการให้อากาศยานชะลอการรอวิ่งขึ้นมาจากสนามบินต้นทาง รอจนกว่าสภาพอากาศปลายทางจะดีขึ้น หรือจนกว่าการจัดการจราจรทางอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บวท. ได้จัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ

บวท. ได้เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีเครื่องบินขอลงจอดฉุกเฉิน บวท. เป็นด่านแรกที่ได้รับการติดต่อจากนักบิน การช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินจากสภาพอากาศเลวร้าย เช่น การบินวนรอสภาพอากาศจนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย (Minimum Fuel) การบินตกหลุมอากาศ/อากาศแปรปรวน (Severe Turbulence) จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรืออากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินอื่นใด โดย บวท. จะปฏิบัติตามแผนและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ Emergency Checklist  ได้แก่ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (Priority) ให้อากาศยานนั้นเข้ามาลงโดยเร็วที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวก ประสานและให้ความช่วยเหลือตามที่นักบินร้องขอ พร้อมแจ้งเหตุให้ท่าอากาศยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคพื้นและผู้แทนสายการบินทราบตามระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนอาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินบ้างในบางช่วงเวลา กรณีที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณสนามบิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลข่าวสารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน อย่างใกล้ชิด หากมีการปรับตารางการบิน หรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา และที่สำคัญขอให้รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง