ทช.ก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 เชื่อมฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ คืบหน้ากว่า 40% คาดแล้วเสร็จปี 68

0
13

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 เชื่อมจังหวัดฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ หนุนการขนส่งสู่ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” คืบหน้ากว่า 40% คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2568

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 – ทล.314 อำเภอบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอนที่ 1) ช่วงเชื่อมต่อระหว่าง ทล.34 (บางนา – ตราด) กับทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ลาดกระบัง – ฉะเชิงเทรา) มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 40 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง งานวางระบบระบายน้ำ และงานกำแพงป้องกันลาดคันทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2568 ใช้งบประมาณ 549.50 ล้านบาท ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับสมุทรปราการ สนับสนุนการขนส่งของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์กับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 3 เมตร มีทางเท้า แบ่งทิศการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และอื่น ๆ โดยก่อสร้างตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 6+500 – 10+925 ระยะทาง 4.425 กิโลเมตร

 ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ช่วยพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเข้าสู่แหล่งชุมชน ที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น