ตกงานเตะฝุ่นเดือนก.ค.พุ่ง 12 %

0
121
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานภาวะการว่างงานในเดือนก.ค.2560 พบว่า อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% โดยมีผู้ว่างงานจำนวน 476,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 85,000 คน และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือเดือนมิ.ย.2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน  โดยในจำนวนผู้ว่างงาน 476,000 คนนั้น เป็นผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุดจำนวน 253,000 คน อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3%  รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 99,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.5% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 74,000 คน อัตราว่างงาน 1.2% ระดับประถมศึกษาจำนวน 33,000 คน อัตราว่างงาน 0.4% และระดับต่ำกว่าประถมศึกษาจำนวน 16,000 คน อัตราว่างงาน 0.2%
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  57,000 คน  มัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น  22,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 19,000 คน ขณะที่ผู้ว่างงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา มีจำนวนลดลง 9,000 คน และระดับประถมศึกษาลดลง 5,000 คน ส่วนด้านประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานนั้น พบว่า  เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 292,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 184,000 คน ซึ่งในกลุ่มนี้ลดลง 13,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สำหรับผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนในจำนวน 292,000 คน แยกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 194,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสายวิชาการจำนวน 124,000 คน สายอาชีวศึกษาจำนวน 52,000 คน และสายวิชาการศึกษาจำนวน 18,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 49,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36,000 คน ระดับประถมศึกษา 9,000 คน และระดับต่ำกว่าประถมศึกษาจำนวน 4,000คน
ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานในเดือนก.ค.2560 ที่เพิ่มขึ้น 85,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 33,000 คน  ภาคใต้มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 22,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีจำวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3,000 คน
ส่วนสถิติผู้มีงานทำนั้น ผลการสำรวจพบว่า ประชากรของไทยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 55.98 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมจะทำงานจำนวน 38.50 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.98 ล้านคน ผู้ว่างงาน 476,000 คน และผู้รอฤดูกาล 48,600 คน  ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมีจำนวน 17.48 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.98 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 12.50 ล้านคน นอกภาคเกษตรกรรม 25.48 ล้านคน  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก.ค.2559 พบว่า ในภาคเกษตรกรรม มีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 70,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกข้าว และยางพารา ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงานลดลง 490,000 คน เป็นการลดลงในสาขาการผลิตจำนวน 330,000 คน สาขาก่อสร้าง 250,000 คน สาขาการขายส่งและขายปลีก การซ่อมจักรยานยนต์และยานยนต์ 160,000 คน  ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นคือ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน  160,000 คน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 คน สาขาการศึกษา 30,000 คน และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 10,000 คน