ซีพีเอฟ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

0
189

คณะกรรมการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award ครั้งที่ 13 แก่ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลจากความโดดเด่นด้านความปลอดภัยยานยนต์ที่ ซีพีเอฟ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการกาผู้จัดการ อาวุโส เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” จากผลงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ ที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอดสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ประกาศแก่บุคลากรของบริษัททุกคน นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และยังดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของ ซีพีเอฟ หรือ “CPF SHE&En Standard” โดยใช้หลักการ PDCA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัยและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์

“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากนโยบายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ที่ผู้บริหารมอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารสู่การปฏิบัติที่เห็นผลลัพธ์จริง มีการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมความปลอดภัย พร้อมสรุปการดำเนินงานและมอบรางวัลเชิดชูคนทำอย่างต่อเนื่อง” นายเปรมศักดิ์ กล่าว

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ของธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง แบ่งการบริหารงาน ออกเป็น  4 เขต มีการใช้รถในการดำเนินงานและการเดินทางตลอดเวลา และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่บริษัทรถยนต์ชั้นนำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และได้รับการสนับสนุน จากส่วนราชการ ตำรวจทางหลวง สสส. ฯลฯ ในการให้ความรู้ การอบรม และสื่อรณรงค์ต่างๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งในแง่ของพนักงานที่เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ของธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ซีพีเอฟ ที่ลดลงอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ยังสร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนมีการตรวจสอบภายในและจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในโครงการ 2 เรื่องหลัก คือ กำหนดให้การใช้รถยนต์เป็นข้อกำหนดหนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน CPF SHE&En Standard และการสร้างแรงจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จบริษัทได้กำหนดให้ผู้ขับขี่ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ” และจัดทำใบขับขี่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและควบคุมการใช้ความเร็ว