ขบ.จับมือ การบินกรุงเทพ เปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับชุมชนใน 3 จังหวัดท่องเที่ยว

0
102

ขบ. จับมือ การบินกรุงเทพ เพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ พร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับชุมชนใน 3 จังหวัดท่องเที่ยว สุโขทัย, ตราด, สุราษฎร์ธานี (สมุย) ด้วยคุณภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้มีการบูรณาการและพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบจากท่าอากาศยาน โดยเฉพาะการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเชื่อมสนามบินกับชุมชนและสถานีขนส่ง ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาบริการในบริเวณท่าอากาศยานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านการให้บริการและความปลอดภัย วางแผนให้มีรถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางถนนที่มีความสมดุล ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการรถแท็กซี่และรถลีมูซีนสนามบิน เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายตรงกับไลฟ์สไตล์

“กรมการขนส่งทางบกได้มอบนโยบายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีที่ตั้งของท่าอากาศยาน ดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะร่วมกับท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคธุรกิจ เอกชน จังหวัด ท้องถิ่น เพื่อกำหนดจุดต้นทาง ปลายทาง จุดจอดระหว่างทาง พื้นที่จอดรถ ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยว และร่วมกันกำหนดตารางการเดินรถเพื่อให้สอดคล้องกับเที่ยวบิน รวมถึงกำหนดอัตราค่าโดยสารเหมาะสมเป็นธรรม”

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้อนุมัติแล้ว คือ จังหวัดสุโขทัย แบ่งเส้นทางเป็นสองช่วง สถานีขนส่งผู้โดยสาร-ท่าอากาศยานสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และสถานีขนส่งผู้โดยสาร-ท่าอากาศยานสุโขทัย-สถานีรถไฟสวรรคโลก เชื่อมการเดินทางอากาศ ทางบก และทางรางเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบการขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) และหลังจากนี้ จะหารือร่วมกันในรายละเอียดของเส้นทางในอีกสองจังหวัด เพื่อเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัด ตัวเมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการขยายผลโครงการจัดจุดจอดรถสาธารณะภายในสนามบินภูมิภาค 29 แห่ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาร่วมกับกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจะดำเนินการครบถ้วนทุกเส้นทางทุกท่าอากาศยานภายในปีนี้

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการภายในท่าอากาศยานทั้งสามแห่งเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองในทุกสนามบินมีรถแท็กซี่และรถลีมูซีนรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มรูปแบบการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งแต่ละท่าอากาศยานได้จัดเตรียมสถานที่ภายในท่าอากาศยานสำหรับเป็นจุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ไกลจากตัวอาคาร รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยในบริเวณจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อย สำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้งสามแห่งในสังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติ 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – กันยายน 2560) ท่าอากาศยานสมุยรองรับผู้โดยสารแล้วจำนวน 2,049,000 คน ท่าอากาศยานตราด 64,134 คน และท่าอากาศยานสุโขทัย 60,442 คน และคาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด