ครรชิต นั่งแท่นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. คนใหม่

0
241

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กรรมการกลุ่มฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2561-2563 แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

สำหรับนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานคนใหม่ของกลุ่มฯ ยานยนต์ ไม่ใช่คนใหม่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยอยู่ในวงการภาคยานยนต์มาเกือบ 30 ปี ตั้งแต่การเข้าทำงานครั้งแรกที่โตโยต้า สำนักงานใหญ่ที่สำโรง หลังจากนั้นเข้ามามีส่วนในการก่อตั้งโรงงานจีเอ็มที่ระยอง ในช่วงที่จีเอ็ม และเชฟโรเลตกลับมาลงทุนใหม่ที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันนายครรชิตฯ เป็นผู้บริหารของนิสสัน มอเตอร์ ที่มาทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จากประสบการณ์การทำงานในสายอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานจากยักษ์ใหญ่ในวงการทั้งฝั่งญี่ปุ่นและฝั่งอเมริกา เป็นการยืนยันการตัดสินใจของกรรมการกลุ่มฯ ยานยนต์ที่ได้เลือกนายครรชิตให้มารับตำแหน่งประธานกลุ่มฯ คนใหม่ โดยประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่ ได้ประกาศจุดยืนภารกิจสำคัญในวาระการทำงาน ปี 2561 – 2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานการผลิตยานยนต์ในไทย สร้างความสมดุลระหว่างยานยนต์สมัยใหม่ที่รัฐกำลังส่งเสริมกับการเพิ่มประสิทธิภาพยานยนต์เทคโนโลยีปัจจุบันที่ไทยเป็นฐานการส่งออกให้เพิ่มมูลค่าต่อไป ประกอบด้วย

· สร้างบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในฐานะองค์กรตัวแทนอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ

· สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ภาครัฐกำลังส่งเสริม หรือยานยนต์เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ

· นำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์กับองค์กรภายนอกและกับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิก

· สร้างบทบาทการเป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทุกด้าน อย่างไม่มีอคติกับเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอุตสาหกรรม ทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดในการรักษาฐานการผลิตในประเทศ เพิ่มทางเลือกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม

· สร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานวิจัยอิสระ และองค์กรนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ปรึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

· จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ สร้างการรับรู้ในบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

· พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้สามารถสานต่องานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มฯ เข้มแข็งต่อไปในระยะยาว

· กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีความเป็นกลางอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ