จับมือทางวิชาการ ครุศาสตร์ฯ มจพ. ทำ MOU Hankyong เกาหลีใต้

0
408

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Dr. Lee Eul Gyu, Dean of Engineering College, Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมถึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปพร้อมกัน ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร และ ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล  เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมคณะทำงานอีกหลายท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์    ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช  ผศ.ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ อาจารย์วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ และนางสาวรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ

 ส่วนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ Hankyong  National University ประเทศเกาหลีใต้ ได้นำเสนอผลงานวิชาการร่วมกัน ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องที่ 1 Fine dust escape application เรื่องที่ 2 Manufacture of sunscreen containing CNF-TiO2 เรื่องที่ 3 Development of nutritional Supplement with anti-oxidizing effect using Trapa japonica extract และเรื่องที่ 4  Virtual Glove เป็นต้น

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาและคณาจารย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ ที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อพัฒนาระห่วางประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนด้วย

สอบรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3201, 3202

ขวัญฤทัย ข่าว