ขนส่งฯตรวจเข้ม ‘รถโรงเรียน-รถรับส่งนักเรียน’ย้ำต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

0
523

ขนส่งฯตรวจเข้มรถโรงเรียน-รถรับส่งนักเรียน ย้ำต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมจัด “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไล่บี้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัด

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขบ. ดำเนิน “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานขับรถ เป็นต้น โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน 

สำหรับผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

– ไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน และรถรับส่งนักเรียนแต่ละคันต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด 
ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทั้งรถสองแถวและรถตู้มีข้อกำหนด ดังนี้

– ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น 

– ภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง เป็นต้น

– กรณีเป็นรถสองแถว ต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้าย เพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย 

ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว