คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครโควตา ปี’63

0
380

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2562 มีรายละเอียดังนี้  (1) โควตา  รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส.  ชั้นปีที่  2  (2) โควตาเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) 2.75 ขึ้นไป และ (3) โควตาพื้นที่ รับจากผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) โดยเปิดรับในหลักสูตรและสาขาวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า และ ปวส. พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า
  2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น http://stdadmis2.kmutnb.ac.th และเตรียมพบกับรอบ Portfolio (ยื่นแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น) ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 62  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 037-217340 ถึง 3 ต่อ 7017, 7034, 037-217339, www.kmutnb.ac.th, www.fitm.kmutnb.ac.th และ www.facebook.com/fitm.kmutnb