ศาลล้มละลายกลางสั่งเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ“บินไทย”พร้อมแต่งตั้ง 7 บิ๊กเนมบริหารแผน

0
11

ศาลล้มละลายกลางสั่งเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ“บินไทย” พร้อมตั้ง 7 บิ๊กเนมคณะบริหารแผน คาดชงแผนฟื้นฟูกิจต่อศาลได้ภายในไตรมาส 4 ปี 63 ย้ำเจ้าหนี้เปิดยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ได้ 23 ก.ย.นี้ หากไม่สะดวกออนไลน์ยื่นได้ผ่าน 4 จุดบริการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าวันนี้(14 ก.ย.63)ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอ ประกอบด้วย 1.พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 6.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ 7.บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

หลังจากนี้คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการประมาณต้นปี 64 ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 64 และการบินไทยจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป ในส่วนของเจ้าหนี้นั้น กรมบังคับคดีจะแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบถึงคำสั่งศาล โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

สำหรับการยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น เจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code โดยยื่นคำขอได้จนถึง 1 เดือนนับแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หากเจ้าหนี้รายใดไม่สะดวกยื่นผ่านออนไลน์ สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่ 4 จุดบริการ ได้แก่

1. สำนักงานใหญ่บริษัท การบินไทยฯ ถ.วิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 12. กรมบังคับคดี ถ.บางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1) 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (สำหรับหุ้นกู้) และ 4.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.นครอินทร์ (สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์)

จุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้ที่สำนักงานใหญ่ของการบินไทย จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ณ โถงอาคาร 1 จนถึงต้นเดือน พ.ย.63 ทั้งนี้หากเจ้าหนี้รายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี led.go.th เว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com หรือโทร. 0-2881-4999 (กรมบังคับคดี) หรือ 0-2356-1111 กด 8 (Call Center ของการบินไทย)

อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงิน โดยหนี้ดังกล่าวต้องเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ ซึ่งเจ้าหนี้ต้องเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ คิดคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และต้องมีเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือเอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ เช่น กรณีหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้แก่ สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund) เป็นต้น

กรณีหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ สำเนาใบหุ้นกู้ หรือขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบหุ้นกู้ได้ กรณีหนี้การค้า ได้แก่ สำเนาสัญญาหรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยในส่วนของเจ้าหนี้หุ้นกู้นั้น สามารถตรวจสอบจำนวนหนี้หุ้นกู้ได้ที่ www.tgbondinfo.com สำหรับลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้

ระหว่างที่ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนหนี้ค่าบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher ได้ ซึ่งมีอายุถึง 31 ธ.ค.65 ลูกค้าสามารถนำ Travel Voucher มาใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารของการบินไทย หรือไทยสมายล์ได้ สอบถามได้ที่ Call Center โทร 0-2356-1111 หรือ อีเมล contact@service.thaiairways.com หรือติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สำนักงานใหญ่ และสำนักงานหลานหลวง ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. แต่หากจะขอรับเป็นเงินคืน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการ ทำให้การบินไทยยังไม่สามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็ว

นายชาญศิลป์ ย้ำด้วยว่าในส่วนของลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket) ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกค้ายังคงมีสิทธิใช้บัตรโดยสารของการบินไทยได้ เมื่อการบินไทยกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติและให้บริการด้านการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ และลูกค้าสามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ หรือจะแลกเป็น Travel Voucher ก็ได้ สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน จึงไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยการบินไทยจะขยายอายุไมล์สะสมที่จะหมดอายุลงในปีนี้ออกไปจนถึงเดือน ธ.ค.64