CEO บางจาก ปาฐกถาพิเศษงานประชุมใหญ่สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

0
7

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมนักเรียนทุน รัฐบาลไทย ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ที่มีต่อวิกฤตพลังงานและความท้าทายต่อความมั่นคงของประเทศ” ในฐานะผู้นำองค์กรพลังงาน ขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม ระดมความคิดเห็น และประสบการณ์ของสมาชิกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นประธานในการประชุมและพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและดาวรุ่ง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ C-asean center อาคาร CW Tower เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายชัยวัฒน์ ได้กล่าวถึง แนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทยนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของจำนวนประชากรโดยรวม สอดคล้องกับภาพรวมในระดับโลก ที่ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ทั่วโลกสามารถจัดการและรับมือกับวิกฤตพลังงาน โดยอาศัยการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ หรือ Energy Trilemma คือความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ในระหว่างที่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต้องใช้เวลา พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลโลกให้ยั่งยืนผ่านการดูดซับคาร์บอนทั้งทางธรรมชาติและด้วยเทคโนโลยี อาทิ Carbon Capture, Utilization, and Storage หรือ CCUS รวมถึงมองหาทางเลือกพลังงานใหม่ ๆ อย่าง ไฮโดรเจน เข้ามาเสริม เป็นต้น และกล่าวถึง Taxonomy ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดกลุ่มการลงทุนที่ช่วยลดคาร์บอน สนับสนุนการปรับตัวของไทยสู่เป้าหมาย Net Zero

นอกจากนี้ ยังได้เล่าถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน และ 1 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก โดยมีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050 พร้อมกำหนดแนวทาง BCP 316 NET เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว และยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ และแนะนำ ตราสัญลักษณ์ใหม่ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้