ธปท.ออกโรงเตือนแบงก์-ผู้ให้บริการการเงินในกำกับ ลักไก่โขกดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมโหด

0
522

แบงก์ชาติขานรับออกโรงเตือนผู้ให้บริการทางการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจการเงิน ให้ดูแลการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ให้เหมาะสมเป็นไปตามประกาศ ธปท. หลังพบว่า มีผู้ให้บริการบางรายลักไก่เรียกเก็บค่าบริการทวงหนี้ โดยไม่ได้ทวงจริงรวมทั้งแยกค่าเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากดอกเบี้ย

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้ออกประกาศถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทเงินทุน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เรื่องการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ โดยกำชับผู้ให้บริการให้ดำเนินการเรื่องการเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และการติดตามทาวงหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของ ธปท. และประโยชน์ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. พบว่า ยังมีผู้ให้บริการบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการทางการเงินไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ธปท. ในเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับสำหรับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 80/2551 และ 81/2551 นอกจากนั้น ยังพบว่ามีผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2561 อีกด้วย

โดยกรณีที่พบ เช่น มีผู้ให้บริการบางรายมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ (Front end fee) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคแยกต่างหากจากการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตามปกติจะคิดเป็นอัตรารวมกันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แท้จริง ว่าจะต้องชำระเท่าไร และสามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการแห่งอื่นก่อนที่จะตัดสินใจ นอกจากนั้น ยังพบผู้ให้บริการบางรายเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้โดยไม่มีการทวงถามจริงด้วย เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ ธปท.ขอแจ้งให้ทราบว่า ธปท.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเบี้ยปรับให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และขอเน้นย้ำให้ผู้ให้บริการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศข้างต้นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดย ธปท.จะติดตามการดำเนินการตามประกาศที่ระบุถึงทั้ง 2 ฉบับนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด