“ไพรินทร์”เปิดโครงการศึกษาใช้ไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟ

0
218

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 10 (B10) ในเครื่องยนต์รถไฟ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสื่อมวลชนร่วมพิธี ภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางโดยรถไฟ จากสถานีบ้านแหลม – แม่กลอง ซึ่งขบวนรถไฟดังกล่าวใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 10 (B10)
โครงการทดสอบการใช้ B10 ในเครื่องยนต์รถไฟ ดำเนินโครงการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซล สูงขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 ระยะเวลาในการทดสอบ 6 เดือน (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) ปริมาณการใช้ B10 จำนวน 36,000 ลิตร หลังจากการทดสอบจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์การใช้ B10 กับเครื่องยนต์รถไฟและผลต่อการบำรุงรักษา ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงาน โดยผลการศึกษาจากการใช้งานจริง จะเป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐนำมาพิจารณาขยายผลการใช้น้ำมันดีเซล B10 ในอนาคตต่อไป และหากสามารถขยายผลการใช้งานในอนาคตได้จริง ปริมาณการใช้ B10 ที่เพิ่มขึ้น จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันของประเทศ