CPF ส่งเสริมชุมชนบ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา รวมกลุ่มสร้างอาชีพและพัฒนาสู่ชุมชนยั่นยืน

0
318

ชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผนึกความเข้มแข็งรวมกลุ่มสร้งอาชีพและรายได้เสริม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ทีมุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

วชิราภรณ์ วิจิตราจินดา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท CPF  กล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนจึงได้ดำเนินโครงการ ” ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าบ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา ” มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักอย่างเดียว

โรงงานแปรรูปไก่เนื้อไก่ จ.นครราชสีมา ของซีพีเอฟ เข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งชุมชนมีการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริม โดยมีพนักงานของซีพีเอฟเข้าไปให้ความรู้ อาทิ การทำอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขอานามัยที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนมีความทั่นใจในการผลิตสินค้าว่ามีช่องทางจำหน่าย นอกจากนี้ยังได้เข้าไปปรับปรุงระบบประปาชุมชนที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพทำให้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดในการอุปโภค

 

นอกจากนี้  CPF ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ โดยให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น กลุ่มทำอาหารขนมไทยพื้นบ้าน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำเครื่องจักรสาน  เพื่อทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเดิมทำอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียว   การทำขนมไทยพื้นบ้าน   เช่น ขนมทองม้วน ขนมบ้าบิ่น  ที่มุ่งเน้นเรื่องการทำให้ถูกหลักอานามัย  ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 240,000 บาทต่อปี

เตาอบขนมบ้าบิ่นแบบดั่งเดมโบราณ

ด้าน ปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก กล่าวว่า ชาวบ้านหนองพะยอมได้รับโอกาสที่ดี จากการที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆภายในชุมชน  เช่น กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และมีความสุขมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน กลุ่มผู้สุงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ที่ว่างงานมีรายทำมีรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้  จากเดิมชาวชุมชนมีรายได้จากการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพะยอมยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นและหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย