“คมนาคม”ยันขอความร่วมมือผู้ประกอบการ “ไม่ปรับราคาค่าโดยสาร-ขนส่ง”

0
118

กระทรวงคมนาคมยืนยันขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะและรถขนส่งสินค้าไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารและค่าขนส่ง 
หลังมีข่าวสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หรือรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะยื่นหนังสือขอให้พิจารณาปรับค่าโดยสาร และปัญหาหนี้สินค้างชำระกับ ขสมก. รวมถึงสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานเรียกร้องการปรับขึ้นค่าขนส่งเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งสองภาคส่วนแล้ว ได้รับการยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารและค่าขนส่งแต่อย่างใด โดยในส่วนของการพิจารณาอัตราค่าโดยสารของรถร่วม ขสมก. นั้น ขบ. อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการเดินรถโดยสาร ซึ่งต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ครอบคลุมทุกปัจจัยทั้งระบบ โดยให้ ขบ. พิจารณามาตรการ แนวทาง แก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย รวมถึงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในทุกประเด็น พิจารณาประกอบกับมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแผนฟื้นฟู ขสมก. รวมถึงแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งต้องคำนึงผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม พร้อมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สำหรับการศึกษาโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าโดยสารดังกล่าว จะเร่งรัดให้ ขบ. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์และเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศกำหนดเป็นโครงสร้างราคาใหม่ที่เหมาะสมเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนกรณีที่สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียกร้องปรับค่าขนส่ง ขบ. ได้หารือร่วมกับสหพันธ์ฯ ให้ชะลอการปรับอัตราค่าขนส่งไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวม โดยให้สหพันธ์ฯ ติดตามมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และจัดทำข้อมูลเสนอกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป
กระทรวงคมนาคมจึงขอแสดงความขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือและยืนหยัดในอันที่จะลดผลกระทบค่าครองชีพ และค่าขนส่งสินค้า อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมมา ณ โอกาสนี้