วันจักรยานโลก WBD

0
206

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมกิจกรรม “วันจักรยานโลก (World Bicycle Day : WBD)” จัดโดยมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย โดยมี นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ รองประธานมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ให้การต้อนรับ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ได้ร่วมปั่นจักรยานจากบริเวณลานคนเมือง
ไปยังอาคารสหประชาชาติประจำประเทศไทย

กระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นองค์กรเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “วันจักรยานโลก WBD” กับมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายจักรยานมากกว่า 20 องค์กรทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการประกาศปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ทุกวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันจักรยานโลก WBD พร้อมทั้งได้เชิญรัฐสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนภาคประชาสังคม ให้ร่วมมือด้วยการรับเอาวันจักรยานโลกมาปฏิบัติใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. เฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัว หรือการมีส่วนร่วมต่อวันดังกล่าว
2. กระตุ้นให้รัฐสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พลเมืองใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ด้วยการบูรณาการประเด็นจักรยานร่วมกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและขนส่ง ตลอดจนสุขภาพ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าว โดยมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และองค์กรภาคีจักรยานของประเทศไทย เช่น สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ ชมรมจักรยานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น โดยการสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี และการเดินทางที่ดีของประชาชนคนไทย