“คมมาคม” ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล มุ่งหน้าสู่การขนส่งยั่งยืน

0
223

กระทรวงคมนาคม ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหน่วยงานในสังกัด มุ่งหน้าสู่การขนส่งยั่งยืนในอนาคต เน้นระบบคมนาคมขนส่งทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานรเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีการเชื่อมต่อในโลกแห่งการขนส่งดิจิทัล (Connected technologies)”ว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์แทนการเน้นทรัพยากรพื้นฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน กระทรวงคมนาคมได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน ในอนาคตระบบคมนาคมขนส่งจะเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ขนส่งสินค้า โดยเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 โดยมุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจการคมนาคมให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเติบโตแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 โดยถ่ายทอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบการขนส่งและจราจรดิจิทัลในระดับสากลให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านงานวิชาการกับองค์กรภายนอ