โชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา มจพ.

0
227

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาตม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (ชั้น L)  ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561  โดยมีอาจารย์สุเทพ  จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย

การจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาครั้งนี้  เพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับองค์กรภายนอก ทางด้านสาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส์และสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 จะมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาครบตามหลักสูตร และมีผลงานศิลปะนิพนธ์ที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 60 ผลงาน  โดยผลงานของนักศึกษาเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพจากอาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์กับการทำงานศิลปนิพนธ์ที่ปลูกฝังให้นักศึกษา “เชี่ยวชาญออกแบบ มุ่งสู่สากล ”

ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวยังมุ่งเน้นที่จะตอบสนองชุมชนด้วยบริการทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ โดยการให้บริการกับองค์กรต่างๆร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาในการเผยแพร่วิชาการ และระบบสารสนเทศ ทั้งร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมสังคม  ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบของการบริการวิชาการต่างๆให้แก่ชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านอาชีพ  ซึ่งยึดถือนโยบายของรัฐบาลในบทบาทเกี่ยวข้องสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน จากชุมชนสู่นักศึกษาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์จริงที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาประกอบอาชีพ และเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน