ทกท.จัดเสวนา โครงการพัฒนาระบบ e-Payment “Bangkok Port’s e-Payment For Better Services”

0
203

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัตน์ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ของ กทท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาโครงการพัฒนาระบบ e-Payment สำหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าภาระตู้สินค้าขาออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าขาออก ในหัวข้อ “Bangkok Port’s e-Payment For Better Services” โดยมีนายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ นายวิชัย หทัยวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการกองบริการค่าภาระเงินสด ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และนางธนารัตน์ สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Payment สำหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านท่าฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดใช้ระบบในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ