เฉลิมฉลองเรือจารุภูมิ-เปิดเที่ยวการเดินเรือปฐมฤกษ์

0
206

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเรือจารุภูมิ และเปิดเที่ยวการเดินเรือปฐมฤกษ์ว่า รู้สึกชื่นชมเจ้าของเรือไทยที่สามารถสร้างเรือเพิ่มขึ้น แสดงถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในการคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ซึ่งบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีเรือใหม่เพิ่มขึ้นและได้จัดงานปฐมฤกษ์ “เรือจารุภูมิ” ช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการนำเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและด้านการส่งออกของประเทศ และหากธุรกิจการขนส่งทางน้ำสามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้นและสะดวกรวดเร็วจะอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองวิสัยทัศน์ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีกองเรือทั้งหมดจำนวน 47 ลำ เป็นเจ้าของเอง จำนวน 36 ลำ และเรือเช่า จำนวน 11 ลำ ให้บริการขนส่งตู้สินค้าใน 34 เส้นทางทั่วภูมิภาคเอเชีย สำหรับเรือจารุภูมิเป็นเรือลำที่ 36 ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถบรรทุกสูงสุดได้ 1,668 ทีอียู มีความยาว 172 เมตร ซึ่งเป็นเรือที่ยาวที่สุดที่กรมเจ้าท่าอนุญาตให้เดินเรือเข้าร่องน้ำเจ้าพระยา มีความทันสมัย ติดตั้งอุปกรณ์เดินเรือสมัยใหม่ และประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้ จะดำเนินการติดตั้งเครื่อง Scrubber เพื่อลดปริมาณกรดกำมะถันในอากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)