มจพ. มอบโล่-เกียรติบัตรน.ศ.ดีเด่น พร้อมผลประกวดพานไหว้ครูปี 61

0
612

องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป  ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

ศ.ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี  มจพ. ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี   จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  จำนวน 2 ราย  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี จำนวน 2 ราย  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ราย โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.95   รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย

ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

ผศ. วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลการประกาศผลการประกวด

พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  การประกวดพานไหว้ครู ในครั้งนี้มีรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  สภานักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่  – ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

– คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี    อุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2  ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล       ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเกียรติยศ     ได้แก่  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)