คนรถไฟเพื่อ ‘คนรถไฟ 3 จังหวัดชายแดนใต้’

0
227

คณะกรรมการรถไฟฯ พร้อมผู้ว่าการรถไฟฯ ผู้บริหาร พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พนักงานการรถไฟฯ ทหาร ตารวจ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 นายอารีย์ศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ และนาวาอากาศเอกธนากร พีระพันธุ์ คณะกรรมการรถไฟ พร้อมนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร จับมือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ (สร.รฟท.) นาโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พนักงานการรถไฟและเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ

การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ให้บริการรับใช้ประชาชนทุกภาคของประเทศ ด้วยภาระกิจความรับผิดชอบในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ซึ่งเส้นทางรถไฟสายใต้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส การเดินทางโดยรถไฟมีความสะดวก และประหยัด ทาให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีในการเดินทาง แต่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดเหตุความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง ทาให้พนักงานการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต แต่พนักงานการรถไฟฯ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

การรถไฟฯ โดยผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้ง สร.รฟท. ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละที่พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถในการให้บริการในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟในพื้นที่สถานีรถไฟทุกแห่ง ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลก